Hİndistan Uygarlığı

Aryalar'ın işgalinden önceki Hint tari­hi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Aryalar M.Ö. 2000 yıllarında Himalayalar'ı geçe­rek Hindistan'a indiler.
Beyaz derili olan Aryalar, siyah derili olan Hindistan'ın yerli halkı olan Dravitler'i güneye sürerek, Hindistan'ı egemenlikle­ri altına aldılar.
Aryalar, Hindistan'da kaldıkları ilk 1000 yıl içinde Sanskritçe'yi geliştirdiler, kast ör­gütünü kurdular. Hindistan'da yüzyıllar bo­yunca birçok imparatorluklar kuruldu, küçük köylerdeki hayat tarzı hemen hiç de­ğişmedi. M.Ö.600 yıllarında Hindistan'ın yazılı ta­rihi başladı. Bir yüzyıl sonra da Iran hü­kümdarı Dara Hindistan'a sefere çıktıysa da, istilâ hareketi uzun süreli olmadı. M.Ö.326'da Büyük iskender Hindistan'ı istilâ etmeye girişti, ülkesinin tüm kuzey bölgelerini aldı. Geri çekilirken de buraları askerî idarecilere bıraktı. M.Ö.323'te Hindistan'da Marya imparatorluğu kuruldu. Ülkenin sınırları genişletildi. Bu imparato/luk Budizm'i resmî din kabul etti, istilâ hareketlerinden vazgeçe­rek, Budizm'in yayılmasına çalıştı. Daha sonraki devirlerde, Hindistan Türklerin, Arapların, Yunanlılar'ın istilâsına uğradı. Bu istilâlardan sonra, Hindistan'da Gupta hanedanı kuruldu. Bu hanedanlık Hin­distan'ın altın devri olmuştur. Hindistan, 450 yılından başlayarak, 1000 yılı geçen bir sürede çeşitli istilâla­ra uğradı. Bunların en önemlisi Hunlar, Araplar ve Türklerin istilasıdır. XII. yüzyıl­da Gazneliler, Hindistan'ın önemli bir kıs­mını ele geçirdiler. 1398'de Timur, 1526'da Babur Hindistan'ı zaptettiier. Hindistan'da Türk imparatorluğu 1858'de sona ermiş­tir. Bundan sonra Hindistan Avrupalı dev­letlerin istilâsına uğramıştır. 1949'da ba­ğımsız bir devlet olmuştur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !